דלג לתוכן

  מבוא

 1. קבלת תנאי השימוש שלהלן יחייבו כל מי שיבחר בקבלתם ו/או ישתמש באתר האינטרנט "kamaze" (להלן: "האתר") בכל דרך שהיא, לרבות יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים באתר או מידע שהשיגו באמצעות האתר. עצם הכניסה לאתר והשימוש באתר בכל דרך שהיא או במידע המצוי בו- מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש אלה.
 2. האתר מופעל בכתובת www.kamaze.co.il או www.camaze.co.il (להלן : "אתר אינטרנט זה " ) ונועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק , להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה .
 3. אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי האתר ו/או על ידי גורמים המסונפים אליו ו/או קשורים עמו בקשרים עסקיים . במקרה של סתירה בין התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה לבין תנאי השימוש או כל תנאי והנחיה אחרים הכלולים באחד מאתרים אלה תינתן עדיפות לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות החלים על האתר המסונף . עצם הכניסה לאתר והשימוש באתר בכל דרך שהיא או במידע המצוי בו- מהווים הסכמה של המשתמש ללחוץ על הקישורים הרלוונטיים ולעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר אינטרנט זה ובשאר האתרים ולנהוג על פי הכתוב בהם במידה שיבחר להשתמש באתרים, בעמודים או בשירותים שאותם תנאים והנחיות חלים עליהם .
 4. א. מפעיל האתר או מי מטעמו אינם אחראים לאתרים לגביהם קיים קישור, אין להם שליטה על תוכנם של אתרים אלה, ואין בהופעת הקישור משום מתן גושפנקא או המלצה לאתר או לבעליו.
  ב. בכל מקרה הכניסה לאתר מקושר היא באחריות מי שבוחר לעשות כן; ומפעיל האתר או מי מטעמו לא ישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר או לצד ג' כלשהו. הבחירה להיכנס לאתר המקושר היא בחירת המשתמש, והסיכון הנובע מכך מוטל אך ורק עליו.
  ג. למניעת ספק מובהר בזאת, כי כל הגבלות האחריות על המידע הכלול באתר זה- חלות גם על המידע באתר המקושר.
 5. באתר מופעלים, בין השאר, מנוע חיפוש להשוואת מחירים וקישורים לאתרי אינטרנט שמציעים מוצרים ושירותים למכירה (להלן: "צדדים שלישים"). מפעיל האתר איננו מתחייב כי במסגרת מנוע החיפוש להשוואת המחירים ישולבו ו/או יוצגו מחיריהן של כל החברות המספקות את השרות המושווה בכל עת וכן אינו מתחייב להציג מחירים ו/או פרטים של כל השירותים ו/או המוצרים שמוצגים באתרי הספקים ו/או באמצעים אחרים.
 6. מפעיל האתר עושה ככל שביכולתו לדאוג לנכונות המידע הנמסר באתר. יחד עם זאת מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל טעות הנובעת עקב טעות בהבנה, טעות קולמוס וכל טעות אחרת.
 7. מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולת רכישה, לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ הספק ובכלל זה במידע המוצג באתר הספק ו/או באמצעים אחרים.
 8. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת .
 9. המידע נמסר אך ורק לנוחות המבקרים באתר. המידע כפוף לחוק, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק, לבין המידע באתר- יחייבו אך ורק הוראות החוק.
 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעיל האתר או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או למבקר או לכל צד ג', כתוצאה מהשימוש באתר ובמידע; ולרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט.
 11. זכויות יוצרים וסמלים מסחריים

 12. כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים של  Kamaze ו/או ספקיה, וכן שמות אחרים של מוצרי ו/או שירותי Kamaze הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של חברת Kamaze . שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.
 13. ידוע למשתמש, כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לו ע"י האתר או ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן בהתאם לדין ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ופטנטים; אשר על כן , המשתמש באתר רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם.
 14. המשתמש באתר, מתחייב שלא להעתיק, לשכפל , להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. המשתמש באתר מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור .
 15. הגבלת אחריות מפעיל האתר

 16. מפעיל האתר עושה ככל שביכולתו לדאוג לנכונות המידע הנמסר באתר. יחד עם זאת המידע ו/או השירותים ו/או המיצג, שמתקבל באמצעות האתר מוצג למשתמש, כפי שהוא מוצג או מופץ על ידי הספקים השונים באתריהם ו/או באמצעים אחרים, ללא מעורבות מהותית כלשהי של מפעיל האתר בתכניו ו/או דרך הצגתו של המידע ו/או השירותים ו/או המיצג הנ"ל (AS IS ) . לפיכך, מפעיל האתר לא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע שיוצג באתר לרבות פרטים אודות מוצר של צד שלישי ו/או שירות כלשהו, מהות המוצרים, שמות היצרנים, מחירים ומצגים , שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי מוכר.
 17. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי באתר ו/או פנה לצד השלישי באמצעות קישור מהאתר .
 18. מפעיל האתר לא יהא אחראי במפורש או מכללא לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים שמציע צד שלישי לרבות תנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקת המוצרים ו/או כל דבר אחר שמציע הצד השלישי .
 19. המידע באתר מוצג בתום לב וכפי שהוא נערך על ידי הצדדים השלישים, ללא התערבות מהותית של האתר, לתועלת המשתמש ואין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצר או אתר מכירות או לצד השלישי ו/או לשירותים המוצעים על ידי הצד השלישי .  
 20. מפעיל האתר לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר ו/או מופיע אצל צד שלישי .
 21. אתר כמה זה בריאות (www.kamaze.co.il/health) הינו אתר רפואה המכיל תכנים ומידע בתחומי בריאות, מידע על מחלות, בדיקות, ניתוחים, תרופות ומונחים רפואיים. כל מידע, תוכן ו/או עזרים המופיעים באתר נועדו למטרת אינפורמציה בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או ייעוץ רפואי ו/או חוות דעת ו/או תחליף להם ו/או להיוועצות עם מומחה. השימוש באתר אינו מטיל כל אחריות על האתר ואינו פוטר את המשתמש/גולש מאחריות לקבלת ייעוץ אישי פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך.
 22. אתר כמה זה אסתטיקה (www.kamaze.co.il/Aesthetics) הינו אתר המכיל תכנים ומידע בתחומי האסתטיקה, מידע על טיפולים, פרוצדורות, תכשירים, תרופות, מחלות, בדיקות, ניתוחים, ומונחים רפואיים ומקצועיים. כל מידע, תוכן ו/או עזרים המופיעים באתר נועדו למטרת אינפורמציה בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או ייעוץ מקצועי ו/או רפואי ו/או חוות דעת ו/או תחליף להם ו/או להיוועצות עם מומחה. השימוש באתר אינו מטיל כל אחריות על האתר ואינו פוטר את המשתמש/גולש מאחריות לקבלת ייעוץ אישי פרטני על ידי גורם מקצועי ו/או רפואי מוסמך.
 23. מובהר בזאת כי האתר אינו משמש כאתר לייעוץ רפואי ואין לעשות שימוש במידע המפורסם באתר ו/או להסתמך עליו, כל מידע, גם אם פורסם על ידי איש מקצוע, אינו מחייב את האתר וכל הסתמכות עליו כאמור - הינה באחריותו הבלעדית של הגולש והוא פוטר בזאת מראש את האתר ומנהליו מכל טענה בהקשר זה.
 24. אין הנהלת האתר אחראית על כל תוכן ו/או מידע המופיע באתר, מובהר כי חלק מהמידע באתר מסופק לאתר על ידי צדדים שלישיים וכל אחריות לכל תוכן ו/או לנאמר באתר (ע"י האתר ו/או צדדים שלישיים) ו/או כל שימוש ו/או הסתמכות עליו הינה באחריותו הבלעדית של הגולש.
 25. באתר מוצגים ונערכת השוואה בין מוצרים ושירותים שונים, כאשר לעתים ההשוואה כוללת גם התייחסות למחירים של המוצרים והשירותים השונים (אך לא תמיד, בהתאם לשיקול דעתו של מפעיל האתר) כפי שהתקבלו מבתי העסק, נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים וכן ממקורות שונים ללא שום מחויבות של החברה לפרסם בתי עסק ספציפיים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 26. מפעיל האתר אינו מבטיח כי בעת השימוש באתר בזמן נתון ניתן לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל החברות הרלוונטיות (קרי מכל החברות אשר עוסקות בתחום הפעילות של המוצרים ו/או השירותים השונים) והגולש מוותר בזאת מראש על כל טענה כלפי מפעיל האתר כי לא הציג בפניו את כל ההצעות ו/או את כל החברות הרלוונטיות.
 27. פרסום המוצרים והשירותים השונים באתר אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת מפעיל האתר לרכוש את המוצרים והשירותים, ואינו מעיד על הסכמת מפעיל האתר לתוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של המוצרים והשירותים המוצגים. מובהר בזאת כי מפעיל האתר אינו בודק, עורך או מפקח על תוכן המוצרים והשירותים.
 28. מנוע החיפוש של האתר מאפשר למשתמש למצוא מידע אודות מוכרים או מוצרים או שרותים   שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן: "מידע פוגע ") . הואיל ואין ביכולתו של מפעיל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר לפיכך, לא יהא מפעיל האתר אחראי לחשיפת המשתמש למידע הפוגע ולכל נזק שיגרם עקב חשיפתו למידע הפוגע. מפעיל האתר מפעיל אמצעי אזהרה לתועלת המשתמש על פי שיקול דעתו במקום בו קיימת סבירות כי המשתמש עלול להיחשף למידע פוגע. במקום בו מופיעה אזהרת מפעיל האתר מפני מידע פוגע, ממליץ מפעיל האתר למשתמש לעיין בתוכן האזהרה טרם היחשפו למידע .
 29. באתר קיימת מערכת כלי עזר לתועלת המשתמש לרבות מערכת ביקורות על התכנים המוצגים במערכת (להלן: "כלי עזר"), אשר השימוש בהם הינו, אישי, סובייקטיבי ונתון לשיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. מפעיל האתר איננו מעורב בכל דרך שהיא בנתונים או בתכנים או כל מידע אחר שמתקבל באמצעות כלי העזר. מפעיל האתר לא יהא אחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בכלי העזר ובתכנים המוצגים באמצעות כלי העזר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר, למחוק, למנוע ו/או לנקוט בכל צעד אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא כי נעשה או עלול להיעשות שימוש בלתי ראוי והולם בכלי העזר שבאתר . תנאי שימוש נוספים שיוצגו באתר הינם חלק בלתי נפרד מהאמור בתנאי השימוש המפורטים במסמך זה .
 30. מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש – הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין .
 31. הואיל ומפעיל האתר איננו מייצר מידע, למעט מידע עצמאי, אלא משמש כממשק, המציג ומשווה מידע שמוצג ומופץ על ידי צד שלישי; לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשתמע, כהפרה של האמור בדין .
 32. מפעיל האתר יסיר או ימנע מהצגת מידע באתר, שמהווה הפרת האמור בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר במפורש דבר ההפרה או בעת שייוודע למפעיל האתר על הגבלה חוקית מפורשת אחרת.
 33. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה " ) בפעולת האתר. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.
 34. מפעיל האתר מציג מידע בנוגע למוכרים בישראל בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפורש.
 35. מידע מסחרי ופרסומות

 36. האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול .
 37. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים , הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. מנהלי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו באתר. מנהלי האתר אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
 38. מפעיל האתר יסיר או ימנע פרסום, שנוגד את האמור בדין , מהמועד בו יוודע למפעיל האתר במפורש כי הפרסומת או מידע אחר נוגד את האמור בדין .
 39. כל עסקה שתיעשה, בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר,  תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מנהלי האתר אינם צד לכל עיסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן. מפעיל האתר איננו מפרסם ו/או מפיץ פרסומת. מפעיל האתר מאפשר למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באתר כממשק להצגת הפרסומת בלבד.
 40. הרשמה לאתר

 41. הגישה לחלק מהשירותים והמדורים באתר מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה. למנהלי האתר מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור .
 42. מנהלי האתר רשאים להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים התלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים מקוונים .
 43. במהלך הרישום לאתר תתבקש לספק לחברה מידע שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו - פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים ("טופס הרישום"). הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. גולש אשר מילא את טופס הרישום באתר יקרא להלן: "גולש רשום".
 44. במסגרת ההרשמה לאתר מתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון רשת חברתית פרטי שלך באתר הרשת החברתית ("חשבון רשת חברתית"), כגון גוגל פלוס או חשבון הפייסבוק. עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבון הרשת החברתית לאתר החברה, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר הרשת החברתית. אישור הקישור בין חשבון הרשת החברתית לאתר החברה מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הרשת החברתית שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.
 45. הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.
 46. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או מפרסמים שונים.
 47. לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.
 48. במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלו, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.
 49. שימוש באתר

 50. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר , בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר .
 51. מפעיל האתר אוסר על שימוש בשירותים הקיימים באתר  לצורך הבעת דעה ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק .
 52. משתמש שהינו אתר מכירות, או כל ספק שירצה לפעול מול האתר, אשר יירשם באתר ו/או יפנה למפעיל האתר באמצעות האתר או בכל דרך אחרת להכללת חנותו ו/או מרכולתו ו/או השרות שהוא מציע במאגר המידע של האתר, ייחשב כמי שמצהיר כי הוא מודע ומסכים, ללא כל סייג, לכל דרכי  ומאפייני התקשורת והקישור ברשת האינטרנט בינו לבין מפעיל האתר .
 53. מניעת גישה לפעילויות באתר

 54. מנהלי האתר רשאים, למנוע ממך את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת; כמו כן רשאים מנהלי האתר לבטל את תוקפם של שם המשתמש והסיסמה שלך ולבטל את חברותך באתר. מנהלי האתר יעשו כן אם הפרת תנאים אלה או אם עשית מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, במנהלי האתר או במי מטעמם, וכן מכל סיבה אחרת שימצאו לפי שיקול דעתם המוחלט, המחייבת נקיטת צעדים כאמור. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיהם של מנהלי האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר .
 55. קניין רוחני

 56. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותוכנה כהגדרתם בחוק המחשבים
  תשנ"ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או הועברו למפעיל האתר מאדם אחר .
 57. אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש .
 58. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר  כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר .
 59. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת .
 60. פרטיות

 61. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").
 62. המידע על המשתמש הנאסף ע"י החברה כולל בין היתר: שם פרטי, שם משפחה, שם מלא, טלפון, כתובת, דוא"ל, מיקום המשתמש. המידע הנ"ל נאסף ע"י החברה בין אם המשתמש שיתף אותו בשימוש באתר ובין אם הוא שיתף אותו בפלטפורמות אינטרנטיות כגון פייסבוק וגוגל.
 63. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש ולעבדו וזאת לצורך שיפור תמידי של האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר (מידע פרסומי למשתמשים - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים). הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
 64. החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 65. החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.
 66. האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 67. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר זה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
 68. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בו שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, במידה ויתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב לכתובת [email protected] או באמצעות טופס צור קשר באתר.
 69. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע , כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט .
 70. תמיכה טכנית

 71. מנהלי האתר אינם מספקים תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. מנהלי האתר ישתדלו, אך אינם חייבים, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר , על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד .
 72. מחיקת מידע

 73. מנהלי האתר רשאים למחוק כל חומר שיימסר על ידי המשתמש לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי. בין היתר, מנהלי האתר יהיו רשאים למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את מנהלי האתר לנטר את התכנים ביוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי .
 74. מנהלי האתר רשאים אף למחוק כל חומר שפורסם על ידם, לפי שיקול דעתם הבלעדי .
 75. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. מנהלי האתר אינם מתחייבים, איפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך .
 76. מנהלי האתר עשויים להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר .
 77. שינויים באתר והפסקת השירות

 78. מנהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים , מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם .
 79. השירותים באתר ניתנים לפי שעה בלא תשלום. מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יחזיקו מנהלי האתר את החומר הכלול באתר  למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיו רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך .
 80. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות , יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר  או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, באתר או אצל מי מספקיו .
 81. תגובות גולשים

 82. מערכת האתר נותנת במה לגולשים מכל העולם לכתוב תגובות ולפרסם אותן באתר. התגובות בשום אופן אינן מייצגות את השקפת עולמה או את אמונתה של מערכת האתר.
  המערכת אינה אחראית לתוכן הנכתב בתגובות ואינה אחראית לכותבים עצמם.
 83. המערכת שומרת לה זכות לערוך את התגובות או למחוק מהן קטעים מסוימים בכל עת.
  מערכת האתר רשאית למחוק תגובות שמוציאות לשון הרע, מכילות גידופים, מילות גנאי ותוכן פורנוגראפי, גזעני או כזה שעלול לפגוע ברגשות הגולשים באתר ו/או כל תגובה שמפעילי האתר יראו לנכון.
 84. מערכת התגובות של האתר הינה דינאמית ופתוחה לקהל הרחב. מערכת האתר אינה אחראית לכל נזק שייגרם לכותב באתר או לרכושו בעקבות תגובות שונות או בעקבות שימוש בתכנים של האתר.
 85. מערכת האתר אינה אחראית למידע מקצועי, רפואי או מדעי שמפרסמים גולשים באתר. מערכת האתר אף אינה אחראית לנזקים שייגרמו לגולשים בעקבות יישום המלצות שייכתבו על ידי גולשים באתר.
 86. כל אחריות משפטית לתוכן של התגובה מוטלת על כתפיו של כותב התגובה בלבד.
 87. הפרת תנאי הגלישה מצד הגולש תחייב אותו לשאת במחיר של אבדן רווח או של הוצאה שייגרמו לה עקב הפרת התנאים.
 88. מערכת האתר אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש.
 89. הגולש לא יעלה כל תוכן, תמונה, או חומר בלתי חוקי, מאיים, בוטה, גס, גזעני, מעליב, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, מפר זכויות קניין רוחני, מפר זכויות מבצעים, מפר סימנים מסחריים ושמות מסחריים, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, המרדה, הטעיה, או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לאתר נזקים.
 90. הגולש מתחייב לא להציף את האתר בהודעות סרק ו/או בהודעות החוזרות על עצמן.
 91. מודגש כי אמצעי הפיקוח המתוארים לעיל אינם מבטיחים מניעה מוחלטת של תכנים פרובוקטיביים ו/או של אמירות מגונות, ומערכת האתר אינה מתחייבת כי כל התכנים הפרובוקטיביים ו/או האמירות המגונות יחסמו או יוסרו מיידית. מערכת האתר מפעילה את אמצעי הפיקוח האמורים לרווחת הגולשים בלבד, מבלי שחלה עליה חובה חוקית כלשהי לעשות כן, ומבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי לתכנים ו/או לאמירות ו/או לתגובות כלשהן.
 92. מערכת האתר אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, ו/או תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש באתר או במידע המופיע בו, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטולם, הגבלתו או להפסקתו.
 93. היה ומערכת האתר ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על כמהזה.
 94. כללי

 95. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לגברים ונשים .
 96. השימוש באתר כמו גם תנאי השימוש בו כפופים אך ורק  לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר,נתון אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב – יפו .
 97. השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת. הנך מאשר בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בינך לבין האתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית מערכת האתר להסב חוזה זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת .
 98. חוזה זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם פרט לאמור לעיל. קיום הסכם זה מצד מערכת האתר כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים, ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותה של מערכת האתר לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר אינטרנט זה או למידע שמועבר ל - אתר או נאסף על ידי מערכת האתר   בהקשר לשימוש באתר. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י מסמך זה .
 99. הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והאתר   בהקשר עם אתר אינטרנט זה, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והאתר בהקשר לאתר אינטרנט זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. שמות פיקטיביים של חברות, מוצרים, בני אדם, דמויות ו/או נתונים הנזכרים במסמך זה, אין מטרתם לייצג בני אדם, חברות, מוצרים או אירועים אמיתיים. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה .
 100. מפעילי האתר רשאים לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.
 101. גוגל

 102. גוגל, כספק צד שלישי, משתמש בעוגיות לפרסום מודעות באתר.
 103. השימוש של גוגל בעוגיות מאפשר לפרסם מודעות למשתמשי האתר על סמך ביקוריהם באתר ובאתרים אחרים באינטרנט.
 104. גולשים רשאים לבחור לצאת מהשימוש בעוגיות ע"י ביקור ב Google ad and content network privacy policy